club vallfogona I MEMORIAL "ENRIC FARRÉ" 2022

Enric Farre

Bases amb pdf

ORGANITZA:
Club d’Escacs Vallfogona de Balaguer
COL.LABORA:
Ajuntament de Vallfogona de Balaguer, Federació Catalana d’Escacs i empreses privades.
DIRECTORA DEL TORNEIG: Imma Montoliu.
ÀRBITRE PRINCIPAL: AN Xavier Valios.
PARTICIPANTS:
Podran participar tots els esportistes amb llicència FIDE en vigor.
LOCALS DE JOC A VALLFOGONA:(En funció de la participació)

  • Pavelló Poliesportiu "Meritxell Serret" - (c/ 11 de setembre)
  • Sala polivalent (c/ 11 de setembre)
  • Club d'escacs Vallfogona

DIES DE JOC:
Tots els dissabtes, del 23 d’abril a l’11 de juny de 2022, ambdós inclosos.
HORARI:
S’iniciaran totes les rondes a les 16:30 hores.
SISTEMA DE JOC:
Tots els jugadors/res participaran en un sol grup, amb el Sistema Suís FIDE Holandès,a 8rondes, amb l’ajuda d’un programa informàtic homologat per la FIDE.
RITME DE JOC:
90 minuts per jugador amb 30 segons d’increment per jugada des de la primera jugada.
(90’ + 30’’)
AVALUACIÓ:
Torneig vàlid per elo FCE i FIDE.
RÀNQUING I ASSIGNACIÓ DE TRAMS:

S’aplicarà l’elo estàndard de la FCE, i si no es disposa segons elo FIDE estàndard aplicant l’equivalència publicada per la FCE.Per a altres casos s’utilitzarà el millor criteri arbitral basat en la comparativa d’elos de tots els participants.

INSCRIPCIONS:
Es podran realitzar fins el dijous21 d’abril a les 15:00 hores o fins completar l'aforament, escrivint a escacsvallfogona@gmail.com o per WhatsAppal 649952482, indicant nom, cognoms i club.
S’acceptaran els participants per rigorós ordre segons recepció del missatge d’inscripció.
Les inscripcions rebudes amb posterioritat podran participar entrant en segona ronda si l’aforament ho permet. Un cop publicat l’emparellament de la tercera ronda no s’acceptaran més inscripcions.
Els drets d’inscripció són:
Pagament per transferència abans del dia 15 d'abril: 20€
Pagament en efectiu abans de l’inici de la ronda: 25€
Elo superior a 2350: Gratuït
El pagament per transferència s'ha de fer al següent número de compte indicant el nom i cognoms del jugador/a i telèfon de contacte.

Entitat bancària

Iban

Codi

Oficina

D.C.

Núm. compte

Banc de Sabadell

ES50

0081

 0106

62

0001260632

L’organització es reserva el dret d’anul·lar una inscripció.

PREMIS:


LLISTAT DE PREMIS

Classificació General

Campió

500 €+ trofeu

Sots Campió

400 €+ trofeu

3r

300 €

4t

200 €

100 €

Tram A: 2001 - 2150

1r

150€+ trofeu

2n

75€+ trofeu

Tram B: 1851 - 2000

1r

150€+ trofeu

2n

75€+ trofeu

Tram C: 1701 - 1850

1r

150€+ trofeu

2n

75€+ trofeu

Tram D: Fins a 1700

1r

150€+ trofeu

2n

75€+ trofeu

El lliurament de premis es farà al finalitzar la darrera ronda.
Cal recollir el premi personalment; en cas contrari s’entén que es renuncia al premi assolit.

Els premis no són acumulables. Si un jugador/a pot accedir a dos premis, se li assignarà el de més valor econòmic.
A tots els premis econòmics se’ls hi aplicarà la retenció corresponent segons la normativa fiscal vigent de l’AEAT. Per poder cobrar els premis és imprescindible la presentació del DNI o passaport. En cas de ser menor d'edat serà necessari el DNI del pares o tutors.

DESEMPATS:
Els desempats que s’aplicaran seran els següents:
1.- Resultat particular.
2.- Buchholz brasiler (-1)
3.- Buchholz Total.
4.- Buchholz Mitjà(1)
5.- Performance Recursiva
6.- Sorteig

L’ordre dels desempats 2, 3 i 4 es sortejarà un cop acabada la darrera ronda.
A efectes de desempat, s’utilitzarà l’ajust Fide de contrincant virtual.
RETARDS:
Aquells esportistes que es presentin davant del tauler amb més de 60 minuts de retard de l’hora indicada per començar la ronda, perdran la partida, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.

INCOMPAREIXENÇA:
Serà eliminat del torneig l’esportista que no es presenti a una ronda sense una causa justificada, tret que l’àrbitre decideixi una altra cosa.
L’esportista eliminat/retirat perd tots els seus drets.
DESCANSOS (byes):
Els jugadors/res només podran demanar no ser aparellats un màxim de dues rondes.
En la ronda en què un jugador/a no és aparellat se li adjudicarà zero punts.
Un jugador/a, per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a la taula arbitral abans d’acabar la sessió de la ronda anterior a la que es demana el bye, o bé per correu electrònic a l’organització si es tracta de bye per a la primera ronda.
El jugador/a que s’inscriu passada la primera ronda, es considerarà que ha “gastat” una petició de bye. I si s’inscriu passada la segona ronda ja no tindrà dret a demanar cap bye.

APARELLAMENTS:
Els aparellaments es publicaran el diumenge posterior a la ronda, a les 21.00 (aprox.).
Un cop publicats no es consideraran definitius fins transcorreguts 30 minuts.
Passat aquest temps no es modificaran sota cap concepte.
La pàgina on es publicaran serà: https://chess-results.com/Tnr617314.aspx?lan=9

COMITÈ DE COMPETICIÓ:
El Comitè de Competició estarà format per la Directora del Torneig o persona a qui delegui, en qualitat de presidenta i dos jugadors/res titulars majors d’edat, més dos reserves, escollits pels participants durant el transcurs de la 1a ronda.
Les decisions arbitrals podran ser apel·lades a aquest comitè per escrit com a màxim 20 minuts després d’acabar la partida o el fet implicat en la reclamació.
Les decisions del Comitè de Competició del torneig seran inapel·lables durant el torneig.
Es disposarà d’un imprès oficial de la Federació Catalana d’Escacs per a les reclamacions.

ANTI-TRAMPES, TELEFONIA I DISPOSITIUS ELECTRÒNICS.
Durant la partida està prohibit que els esportistes facin ús de notes, fonts d’informació, consells, telèfons mòbils, rellotges o polseres intel·ligentso qualsevol altre mitjà electrònic de comunicació o d’anàlisi o fer-los en un altre tauler d’escacs.
Si algun esportista té la necessitat d’utilitzar algun dels seus aparells durant la partida, ha de demanar permís explícit a l’equip arbitral.
Si és evident que durant la partida un jugador/a utilitza un dispositiu, ja sigui perquè emet un so o perquè està encès a la vista de l’àrbitre, perdrà la partida tret que l’equip arbitral determini una altra cosa.
Un intent frustrat de fer trampes serà considerat oficialment com a trampes i es comunicarà oficialment als organismes federatius pertinents.
Una acusació de trampes sense fonament està prohibida pel Codi Ètic de la FIDE.
L’organització i l’equip arbitral no custodiaran cap aparell.

ÈTICA I DISCIPLINA
Els esportistes no actuaran de forma que deshonrin el joc dels escacs i es comportaran correctament, tant dintre com fora de les instal·lacions esportives.

No està permès als jugadors/res abandonar el recinte de joc sense el permís de l’àrbitre.
Els participants en aquesta competició accepten i se sotmeten a la Jurisdicció Disciplinaria Esportiva i a la normativa interna de la Federació Catalana d’Escacs.

PROTOCOLS COVID
En tot moment, la competició es regirà segons els protocols COVID vigents i definits per les autoritats sanitàries, l’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer i la Federació Catalana d’Escacs. El seu compliment serà obligatori.

PROTECCIÓ DE DADES
L’organització podrà fer la difusió que consideri necessària del torneig, tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què podrà prendre i publicar imatges durant l’esdeveniment.
També es publicaran les dades necessàries relatives als inscrits, aparellaments i classificacions de la prova.
Es per aquests motius que els participants, al formalitzar la seva inscripció cedeixen el dret d’imatge i autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment.

DISPOSICIÓ FINALS
Qualsevol punt no previst en aquestes bases es resoldrà en base als reglament de la FIDE i de la Federació Catalana d’Escacs.
La participació en el torneig implica la total acceptació per partdelsjugadors/res d’aquestes bases.
L’organització es reserva el dret a modificar aquestes bases.


Organitza:                             Col·labora: